اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/09/21
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 25,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 225,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 35,018,206,915
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,404,279
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,400,728
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,400,728
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری آینده نگر خوارزمی
متولی صندوق : سبدگردان کاریزما
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب
مدیر سرمایه گذاری : سید محمد جواد حسینی
مدیر ثبت : کارگزاری آینده نگر خوارزمی
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/17
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/09/21 1,404,279 1,400,728 0 0 25,000 0 0 25,000 35,018,206,915
  2 1396/09/20 1,408,822 1,405,281 0 0 25,000 0 0 25,000 35,132,019,242
  3 1396/09/19 1,398,654 1,395,123 0 0 25,000 0 0 25,000 34,878,087,159
  4 1396/09/18 1,392,827 1,389,305 0 0 25,000 0 0 25,000 34,732,620,103
  5 1396/09/17 1,407,869 1,404,319 0 0 25,000 0 0 25,000 35,107,979,747
  6 1396/09/16 1,407,336 1,403,787 0 0 25,000 0 0 25,000 35,094,669,555
  7 1396/09/15 1,406,804 1,403,255 0 0 25,000 0 0 25,000 35,081,377,153
  8 1396/09/14 1,406,273 1,402,724 0 0 25,000 0 0 25,000 35,068,102,573
  9 1396/09/13 1,400,171 1,396,612 0 0 25,000 0 0 25,000 34,915,288,684
  10 1396/09/12 1,396,987 1,393,527 0 0 25,000 0 0 25,000 34,838,181,953
  11 1396/09/11 1,397,419 1,393,970 0 0 25,000 0 0 25,000 34,849,245,725
  12 1396/09/10 1,397,352 1,393,903 0 0 25,000 0 0 25,000 34,847,570,811
  13 1396/09/09 1,396,824 1,393,375 0 0 25,000 0 0 25,000 34,834,371,231
  14 1396/09/08 1,396,279 1,392,830 0 0 25,000 0 0 25,000 34,820,744,993
  15 1396/09/07 1,395,522 1,392,074 0 0 25,000 0 0 25,000 34,801,860,996
  16 1396/09/06 1,395,752 1,392,307 0 0 25,000 0 0 25,000 34,807,685,232
  17 1396/09/05 1,395,209 1,391,764 0 0 25,000 0 0 25,000 34,794,110,912
  18 1396/09/04 1,386,428 1,383,001 0 0 25,000 0 0 25,000 34,575,019,085
  19 1396/09/03 1,388,887 1,385,454 0 0 25,000 0 0 25,000 34,636,348,744
  20 1396/09/02 1,388,340 1,384,908 0 0 25,000 0 0 25,000 34,622,688,357
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق