اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 25,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 225,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 34,227,167,619
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,372,015
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,369,087
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,369,087
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: کارگزاری آینده نگر خوارزمی
متولی صندوق: سبدگردان کاریزما
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب
مدیر سرمایه گذاری: سید محمد جواد حسینی
مدیر ثبت: کارگزاری آینده نگر خوارزمی
ضامن نقد شوندگی اول: نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/17
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/23 1,372,015 1,369,087 0 0 25,000 0 0 25,000 34,227,167,619
  2 1396/07/22 1,369,281 1,366,342 0 0 25,000 0 0 25,000 34,158,559,275
  3 1396/07/21 1,362,826 1,359,742 0 0 25,000 0 0 25,000 33,993,539,678
  4 1396/07/20 1,362,268 1,359,184 0 0 25,000 0 0 25,000 33,979,591,150
  5 1396/07/19 1,361,711 1,358,626 0 0 25,000 0 0 25,000 33,965,660,155
  6 1396/07/18 1,369,549 1,366,457 0 0 25,000 0 0 25,000 34,161,432,264
  7 1396/07/17 1,365,836 1,362,738 0 0 25,000 0 0 25,000 34,068,455,420
  8 1396/07/16 1,373,446 1,370,330 0 0 25,000 0 0 25,000 34,258,250,426
  9 1396/07/15 1,369,594 1,366,644 0 0 25,000 0 0 25,000 34,166,091,942
  10 1396/07/14 1,361,032 1,358,169 0 0 25,000 0 0 25,000 33,954,218,065
  11 1396/07/13 1,360,465 1,357,601 0 0 25,000 0 0 25,000 33,940,024,597
  12 1396/07/12 1,359,897 1,357,034 0 0 25,000 0 0 25,000 33,925,848,926
  13 1396/07/11 1,355,425 1,352,580 0 0 25,000 0 0 25,000 33,814,509,040
  14 1396/07/10 1,350,278 1,347,489 0 0 25,000 0 0 25,000 33,687,217,059
  15 1396/07/09 1,348,670 1,345,923 0 0 25,000 0 0 25,000 33,648,073,130
  16 1396/07/08 1,348,105 1,345,358 0 0 25,000 0 0 25,000 33,633,948,436
  17 1396/07/07 1,347,541 1,344,794 0 0 25,000 0 0 25,000 33,619,841,544
  18 1396/07/06 1,346,978 1,344,230 0 0 25,000 0 0 25,000 33,605,752,450
  19 1396/07/05 1,346,415 1,343,667 0 0 25,000 0 0 25,000 33,591,681,150
  20 1396/07/04 1,348,001 1,345,256 0 0 25,000 0 0 25,000 33,631,390,616
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق