اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/10/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 25,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 225,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 35,636,028,148
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,429,368
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,425,441
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,425,441
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری آینده نگر خوارزمی
متولی صندوق : سبدگردان کاریزما
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب
مدیر سرمایه گذاری : سید محمد جواد حسینی
مدیر ثبت : کارگزاری آینده نگر خوارزمی
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/17
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/10/26 1,429,368 1,425,441 0 0 25,000 0 0 25,000 35,636,028,148
  2 1396/10/25 1,426,147 1,422,326 0 0 25,000 0 0 25,000 35,558,161,063
  3 1396/10/24 1,428,707 1,425,077 0 0 25,000 0 0 25,000 35,626,934,082
  4 1396/10/23 1,436,860 1,433,230 0 0 25,000 0 0 25,000 35,830,740,668
  5 1396/10/22 1,431,858 1,428,235 0 0 25,000 0 0 25,000 35,705,868,062
  6 1396/10/21 1,431,320 1,427,697 0 0 25,000 0 0 25,000 35,692,413,336
  7 1396/10/20 1,430,767 1,427,143 0 0 25,000 0 0 25,000 35,678,579,738
  8 1396/10/19 1,432,102 1,428,470 0 0 25,000 0 0 25,000 35,711,755,795
  9 1396/10/18 1,432,664 1,429,023 0 0 25,000 0 0 25,000 35,725,584,193
  10 1396/10/17 1,423,821 1,420,184 0 0 25,000 0 0 25,000 35,504,596,968
  11 1396/10/16 1,422,326 1,418,677 0 0 25,000 0 0 25,000 35,466,928,566
  12 1396/10/15 1,430,393 1,426,736 0 0 25,000 0 0 25,000 35,668,411,434
  13 1396/10/14 1,429,838 1,426,182 0 0 25,000 0 0 25,000 35,654,544,879
  14 1396/10/13 1,429,284 1,425,628 0 0 25,000 0 0 25,000 35,640,696,056
  15 1396/10/12 1,425,241 1,421,601 0 0 25,000 0 0 25,000 35,540,023,892
  16 1396/10/11 1,427,160 1,423,506 0 0 25,000 0 0 25,000 35,587,647,487
  17 1396/10/10 1,423,164 1,419,532 0 0 25,000 0 0 25,000 35,488,301,183
  18 1396/10/09 1,422,104 1,418,676 0 0 25,000 0 0 25,000 35,466,907,206
  19 1396/10/08 1,421,728 1,418,335 0 0 25,000 0 0 25,000 35,458,379,386
  20 1396/10/07 1,421,176 1,417,784 0 0 25,000 0 0 25,000 35,444,590,858
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق