ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 2,360 7.81 4,614 13.19 5,626 15.81 6,016 16.91
اوراق 24,695 81.75 29,281 83.7 28,706 80.7 28,601 80.41
وجه نقد 2,738 9.06 698 1.99 917 2.57 650 1.82
سایر دارایی ها 402 1.33 382 1.09 320 0.9 297 0.83
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 2,360 7.81 4,614 13.19 5,626 15.81 6,016 16.91
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق