ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/09/21 6,016 16.92 % 28,601 80.42 % 650 1.83 % 297 0.84 % 6,016 16.92 %
2 1396/09/20 5,973 16.76 % 28,676 80.47 % 650 1.83 % 335 0.94 % 5,973 16.76 %
3 1396/09/19 5,975 16.89 % 28,460 80.43 % 650 1.84 % 298 0.84 % 5,975 16.89 %
4 1396/09/18 5,971 16.83 % 28,312 79.78 % 895 2.52 % 306 0.86 % 5,971 16.83 %
5 1396/09/17 5,990 16.64 % 28,667 79.65 % 1,025 2.85 % 307 0.85 % 5,990 16.64 %
6 1396/09/16 5,990 16.65 % 28,652 79.64 % 1,025 2.85 % 307 0.85 % 5,990 16.65 %
7 1396/09/15 5,990 16.66 % 28,637 79.63 % 1,025 2.85 % 307 0.86 % 5,990 16.66 %
8 1396/09/14 5,990 16.66 % 28,622 79.62 % 1,025 2.85 % 308 0.86 % 5,990 16.66 %
9 1396/09/13 6,050 16.88 % 28,452 79.39 % 1,025 2.86 % 308 0.86 % 6,050 16.88 %
10 1396/09/12 5,747 16.21 % 28,379 80.03 % 1,025 2.89 % 308 0.87 % 5,747 16.21 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق