ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/07/23 3,999 11.54 % 29,976 86.49 % 10 0.03 % 672 1.94 % 3,999 11.54 %
2 1396/07/22 4,039 11.68 % 29,906 86.46 % 10 0.03 % 632 1.83 % 4,039 11.68 %
3 1396/07/21 4,285 12.45 % 29,769 86.48 % 10 0.03 % 357 1.04 % 4,285 12.45 %
4 1396/07/20 4,285 12.45 % 29,753 86.47 % 10 0.03 % 358 1.04 % 4,285 12.45 %
5 1396/07/19 4,285 12.46 % 29,737 86.47 % 10 0.03 % 359 1.04 % 4,285 12.46 %
6 1396/07/18 4,272 12.35 % 29,926 86.53 % 5 0.02 % 381 1.1 % 4,272 12.35 %
7 1396/07/17 4,291 12.23 % 29,904 85.21 % 555 1.58 % 343 0.98 % 4,291 12.23 %
8 1396/07/16 4,271 12.03 % 30,330 85.43 % 555 1.57 % 344 0.97 % 4,271 12.03 %
9 1396/07/15 3,793 10.87 % 30,222 86.55 % 555 1.59 % 344 0.99 % 3,793 10.87 %
10 1396/07/14 3,572 10.36 % 30,005 87.03 % 555 1.61 % 345 1 % 3,572 10.36 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق