ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 2,081 7.01 2,973 8.8 3,626 10.57 3,999 11.54
اوراق 24,270 81.72 30,075 89.09 29,791 86.82 29,976 86.49
وجه نقد 2,926 9.85 318 0.94 448 1.3 10 0.02
سایر دارایی ها 406 1.36 377 1.11 431 1.25 672 1.93
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 2,081 7.01 2,973 8.8 3,626 10.57 3,999 11.54
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق