اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 25,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 225,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 40,808,541,689
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,640,038
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,632,342
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,632,342
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان الگوریتم
متولی صندوق : سبدگردان کاریزما
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب
مدیر سرمایه‌گذاری : سید محمد تقی پورمقیم
مدیر ثبت : سبدگردان الگوریتم
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/17
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/30 1,640,038 1,632,342 0 0 25,000 0 0 25,000 40,808,541,689
  2 1397/11/29 1,647,461 1,639,769 0 0 25,000 0 0 25,000 40,994,231,867
  3 1397/11/28 1,641,289 1,633,811 0 0 25,000 0 0 25,000 40,845,281,718
  4 1397/11/27 1,652,270 1,644,705 0 0 25,000 0 0 25,000 41,117,616,432
  5 1397/11/26 1,665,512 1,657,834 0 0 25,000 0 0 25,000 41,445,854,615
  6 1397/11/25 1,665,270 1,657,592 0 0 25,000 0 0 25,000 41,439,809,614
  7 1397/11/24 1,665,029 1,657,351 0 0 25,000 0 0 25,000 41,433,777,216
  8 1397/11/23 1,654,372 1,646,745 0 0 25,000 0 0 25,000 41,168,622,656
  9 1397/11/22 1,651,045 1,643,501 0 0 25,000 0 0 25,000 41,087,519,734
  10 1397/11/21 1,650,801 1,643,256 0 0 25,000 0 0 25,000 41,081,411,818
  11 1397/11/20 1,659,725 1,652,130 0 0 25,000 0 0 25,000 41,303,251,910
  12 1397/11/19 1,659,482 1,651,887 0 0 25,000 0 0 25,000 41,297,174,031
  13 1397/11/18 1,659,257 1,651,662 0 0 25,000 0 0 25,000 41,291,557,364
  14 1397/11/17 1,659,015 1,651,420 0 0 25,000 0 0 25,000 41,285,498,924
  15 1397/11/16 1,654,860 1,647,516 0 0 25,000 0 0 25,000 41,187,887,587
  16 1397/11/15 1,635,348 1,627,938 0 0 25,000 0 0 25,000 40,698,462,206
  17 1397/11/14 1,630,493 1,623,090 0 0 25,000 0 0 25,000 40,577,258,677
  18 1397/11/13 1,656,589 1,649,033 0 0 25,000 0 0 25,000 41,225,834,358
  19 1397/11/12 1,660,684 1,653,136 0 0 25,000 0 0 25,000 41,328,412,474
  20 1397/11/11 1,660,437 1,652,889 0 0 25,000 0 0 25,000 41,322,236,652