اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/10/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 25,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 225,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 40,456,345,552
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,625,215
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,618,254
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,618,254
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان الگوریتم
متولی صندوق : سبدگردان کاریزما
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب
مدیر سرمایه‌گذاری : سید محمد تقی پورمقیم
مدیر ثبت : کارگزاری آینده نگر خوارزمی
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/17
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/10/25 1,625,215 1,618,254 0 0 25,000 0 0 25,000 40,456,345,552
  2 1397/10/24 1,619,120 1,612,155 0 0 25,000 0 0 25,000 40,303,877,531
  3 1397/10/23 1,613,483 1,606,444 0 0 25,000 0 0 25,000 40,161,099,999
  4 1397/10/22 1,603,732 1,596,706 0 0 25,000 0 0 25,000 39,917,660,104
  5 1397/10/21 1,601,467 1,594,469 0 0 25,000 0 0 25,000 39,861,728,636
  6 1397/10/20 1,601,246 1,594,248 0 0 25,000 0 0 25,000 39,856,197,427
  7 1397/10/19 1,601,025 1,594,027 0 0 25,000 0 0 25,000 39,850,680,852
  8 1397/10/18 1,604,190 1,597,290 0 0 25,000 0 0 25,000 39,932,252,637
  9 1397/10/17 1,612,396 1,605,425 0 0 25,000 0 0 25,000 40,135,618,810
  10 1397/10/16 1,613,177 1,606,195 0 0 25,000 0 0 25,000 40,154,876,331
  11 1397/10/15 1,612,461 1,605,491 0 0 25,000 0 0 25,000 40,137,280,929
  12 1397/10/14 1,614,433 1,607,463 0 0 25,000 0 0 25,000 40,186,564,136
  13 1397/10/13 1,614,212 1,607,242 0 0 25,000 0 0 25,000 40,181,038,320
  14 1397/10/12 1,613,991 1,607,021 0 0 25,000 0 0 25,000 40,175,521,624
  15 1397/10/11 1,614,505 1,607,498 0 0 25,000 0 0 25,000 40,187,454,664
  16 1397/10/10 1,614,923 1,607,954 0 0 25,000 0 0 25,000 40,198,861,418
  17 1397/10/09 1,617,019 1,610,019 0 0 25,000 0 0 25,000 40,250,465,627
  18 1397/10/08 1,614,364 1,607,473 0 0 25,000 0 0 25,000 40,186,824,569
  19 1397/10/07 1,602,233 1,595,413 0 0 25,000 0 0 25,000 39,885,337,091
  20 1397/10/06 1,602,014 1,595,194 0 0 25,000 0 0 25,000 39,879,848,531