اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 25,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 225,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 34,137,779,129
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,369,950
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,365,511
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,365,511
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری آینده نگر خوارزمی
متولی صندوق : سبدگردان کاریزما
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب
مدیر سرمایه گذاری : سید محمد جواد حسینی
مدیر ثبت : کارگزاری آینده نگر خوارزمی
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/17
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/29 1,369,950 1,365,511 0 0 25,000 0 0 25,000 34,137,779,129
  2 1397/04/28 1,369,600 1,365,162 0 0 25,000 0 0 25,000 34,129,043,352
  3 1397/04/27 1,369,251 1,364,813 0 0 25,000 0 0 25,000 34,120,319,800
  4 1397/04/26 1,369,398 1,364,708 0 0 25,000 0 0 25,000 34,117,700,556
  5 1397/04/25 1,361,499 1,356,924 0 0 25,000 0 0 25,000 33,923,105,064
  6 1397/04/24 1,370,379 1,365,427 0 0 25,000 0 0 25,000 34,135,681,402
  7 1397/04/23 1,365,696 1,360,765 0 0 25,000 0 0 25,000 34,019,128,138
  8 1397/04/22 1,363,536 1,358,584 0 0 25,000 0 0 25,000 33,964,598,544
  9 1397/04/21 1,363,122 1,358,171 0 0 25,000 0 0 25,000 33,954,267,267
  10 1397/04/20 1,362,695 1,357,743 0 0 25,000 0 0 25,000 33,943,579,953
  11 1397/04/19 1,365,472 1,360,506 0 0 25,000 0 0 25,000 34,012,643,938
  12 1397/04/18 1,367,273 1,362,295 0 0 25,000 0 0 25,000 34,057,375,287
  13 1397/04/17 1,366,847 1,361,869 0 0 25,000 0 0 25,000 34,046,732,410
  14 1397/04/16 1,372,323 1,367,325 0 0 25,000 0 0 25,000 34,183,126,580
  15 1397/04/15 1,371,692 1,366,690 0 0 25,000 0 0 25,000 34,167,250,549
  16 1397/04/14 1,371,268 1,366,266 0 0 25,000 0 0 25,000 34,156,653,905
  17 1397/04/13 1,370,845 1,365,843 0 0 25,000 0 0 25,000 34,146,071,250
  18 1397/04/12 1,370,825 1,365,822 0 0 25,000 0 0 25,000 34,145,554,460
  19 1397/04/11 1,373,306 1,368,273 0 0 25,000 0 0 25,000 34,206,813,233
  20 1397/04/10 1,373,742 1,368,679 0 0 25,000 0 0 25,000 34,216,965,804