اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/17
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 25,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 225,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 37,528,922,508
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,507,566
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,501,157
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,501,157
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری آینده نگر خوارزمی
متولی صندوق : سبدگردان کاریزما
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب
مدیر سرمایه‌گذاری : سید محمد جواد حسینی
مدیر ثبت : کارگزاری آینده نگر خوارزمی
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/17
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/17 1,507,566 1,501,157 0 0 25,000 0 0 25,000 37,528,922,508
  2 1397/09/16 1,503,232 1,496,854 0 0 25,000 0 0 25,000 37,421,354,986
  3 1397/09/15 1,503,017 1,496,639 0 0 25,000 0 0 25,000 37,415,978,340
  4 1397/09/14 1,502,802 1,496,424 0 0 25,000 0 0 25,000 37,410,610,759
  5 1397/09/13 1,491,067 1,484,779 0 0 25,000 0 0 25,000 37,119,474,363
  6 1397/09/12 1,489,300 1,483,011 0 0 25,000 0 0 25,000 37,075,281,428
  7 1397/09/11 1,481,185 1,474,942 0 0 25,000 0 0 25,000 36,873,553,866
  8 1397/09/10 1,478,963 1,472,727 0 0 25,000 0 0 25,000 36,818,183,930
  9 1397/09/09 1,483,595 1,477,317 0 0 25,000 0 0 25,000 36,932,926,513
  10 1397/09/08 1,483,358 1,477,081 0 0 25,000 0 0 25,000 36,927,014,367
  11 1397/09/07 1,483,122 1,476,844 0 0 25,000 0 0 25,000 36,921,111,203
  12 1397/09/06 1,488,522 1,482,204 0 0 25,000 0 0 25,000 37,055,109,758
  13 1397/09/05 1,486,180 1,479,892 0 0 25,000 0 0 25,000 36,997,309,557
  14 1397/09/04 1,496,117 1,489,781 0 0 25,000 0 0 25,000 37,244,521,459
  15 1397/09/03 1,495,888 1,489,552 0 0 25,000 0 0 25,000 37,238,804,715
  16 1397/09/02 1,499,856 1,493,499 0 0 25,000 0 0 25,000 37,337,482,090
  17 1397/09/01 1,499,628 1,493,271 0 0 25,000 0 0 25,000 37,331,786,788
  18 1397/08/30 1,499,401 1,493,044 0 0 25,000 0 0 25,000 37,326,100,383
  19 1397/08/29 1,489,779 1,483,459 0 0 25,000 0 0 25,000 37,086,468,069
  20 1397/08/28 1,489,713 1,483,394 0 0 25,000 0 0 25,000 37,084,859,132