اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 25,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 225,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 44,436,408,251
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,785,673
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,777,456
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,777,456
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان الگوریتم
متولی صندوق : سبدگردان کاریزما
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب
مدیر سرمایه‌گذاری : سید محمد تقی پورمقیم
مدیر ثبت : سبدگردان الگوریتم
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/17
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/12/27 1,785,673 1,777,456 0 0 25,000 0 0 25,000 44,436,408,251
  2 1397/12/26 1,747,217 1,739,301 0 0 25,000 0 0 25,000 43,482,529,708
  3 1397/12/25 1,711,707 1,703,963 0 0 25,000 0 0 25,000 42,599,085,750
  4 1397/12/24 1,714,706 1,706,910 0 0 25,000 0 0 25,000 42,672,750,609
  5 1397/12/23 1,714,607 1,706,811 0 0 25,000 0 0 25,000 42,670,265,036
  6 1397/12/22 1,714,486 1,706,689 0 0 25,000 0 0 25,000 42,667,235,531
  7 1397/12/21 1,693,305 1,685,577 0 0 25,000 0 0 25,000 42,139,425,235
  8 1397/12/20 1,687,907 1,680,183 0 0 25,000 0 0 25,000 42,004,580,653
  9 1397/12/19 1,654,293 1,646,656 0 0 25,000 0 0 25,000 41,166,411,730
  10 1397/12/18 1,655,926 1,648,286 0 0 25,000 0 0 25,000 41,207,142,077
  11 1397/12/17 1,662,445 1,654,783 0 0 25,000 0 0 25,000 41,369,577,231
  12 1397/12/16 1,662,251 1,654,589 0 0 25,000 0 0 25,000 41,364,722,737
  13 1397/12/15 1,662,057 1,654,395 0 0 25,000 0 0 25,000 41,359,877,429
  14 1397/12/14 1,661,437 1,653,768 0 0 25,000 0 0 25,000 41,344,187,574
  15 1397/12/13 1,661,265 1,653,598 0 0 25,000 0 0 25,000 41,339,960,623
  16 1397/12/12 1,662,166 1,654,486 0 0 25,000 0 0 25,000 41,362,141,011
  17 1397/12/11 1,652,106 1,644,501 0 0 25,000 0 0 25,000 41,112,515,486
  18 1397/12/10 1,652,841 1,645,215 0 0 25,000 0 0 25,000 41,130,387,008
  19 1397/12/09 1,652,649 1,645,024 0 0 25,000 0 0 25,000 41,125,593,691
  20 1397/12/08 1,652,238 1,644,613 0 0 25,000 0 0 25,000 41,115,314,335