اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 25,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 225,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 34,384,460,531
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,380,381
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,375,378
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,375,378
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری آینده نگر خوارزمی
متولی صندوق : سبدگردان کاریزما
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب
مدیر سرمایه گذاری : سید محمد جواد حسینی
مدیر ثبت : کارگزاری آینده نگر خوارزمی
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/17
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/02 1,380,381 1,375,378 0 0 25,000 0 0 25,000 34,384,460,531
  2 1397/04/01 1,377,057 1,372,104 0 0 25,000 0 0 25,000 34,302,595,648
  3 1397/03/31 1,376,656 1,371,703 0 0 25,000 0 0 25,000 34,292,563,766
  4 1397/03/30 1,376,255 1,371,302 0 0 25,000 0 0 25,000 34,282,545,451
  5 1397/03/29 1,371,676 1,366,708 0 0 25,000 0 0 25,000 34,167,707,614
  6 1397/03/28 1,371,507 1,366,537 0 0 25,000 0 0 25,000 34,163,423,326
  7 1397/03/27 1,358,180 1,353,134 0 0 25,000 0 0 25,000 33,828,353,351
  8 1397/03/26 1,349,810 1,344,760 0 0 25,000 0 0 25,000 33,619,009,647
  9 1397/03/25 1,349,413 1,344,363 0 0 25,000 0 0 25,000 33,609,073,016
  10 1397/03/24 1,349,016 1,343,966 0 0 25,000 0 0 25,000 33,599,149,950
  11 1397/03/23 1,348,619 1,343,570 0 0 25,000 0 0 25,000 33,589,240,419
  12 1397/03/22 1,346,860 1,341,827 0 0 25,000 0 0 25,000 33,545,668,445
  13 1397/03/21 1,355,987 1,350,916 0 0 25,000 0 0 25,000 33,772,909,228
  14 1397/03/20 1,357,711 1,352,660 0 0 25,000 0 0 25,000 33,816,502,827
  15 1397/03/19 1,357,697 1,352,636 0 0 25,000 0 0 25,000 33,815,911,556
  16 1397/03/18 1,358,527 1,353,479 0 0 25,000 0 0 25,000 33,836,971,924
  17 1397/03/17 1,358,153 1,353,106 0 0 25,000 0 0 25,000 33,827,640,238
  18 1397/03/16 1,357,781 1,352,733 0 0 25,000 0 0 25,000 33,818,321,476
  19 1397/03/15 1,357,408 1,352,361 0 0 25,000 0 0 25,000 33,809,015,652
  20 1397/03/14 1,357,037 1,351,989 0 0 25,000 0 0 25,000 33,799,722,719
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق