اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 25,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 225,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 34,730,295,407
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,393,821
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,389,212
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,389,212
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری آینده نگر خوارزمی
متولی صندوق : سبدگردان کاریزما
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب
مدیر سرمایه گذاری : سید محمد جواد حسینی
مدیر ثبت : کارگزاری آینده نگر خوارزمی
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/17
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/03 1,393,821 1,389,212 0 0 25,000 0 0 25,000 34,730,295,407
  2 1397/02/02 1,402,439 1,397,810 0 0 25,000 0 0 25,000 34,945,246,056
  3 1397/02/01 1,398,606 1,393,987 0 0 25,000 0 0 25,000 34,849,664,412
  4 1397/01/31 1,397,912 1,393,284 0 0 25,000 0 0 25,000 34,832,095,643
  5 1397/01/30 1,397,492 1,392,864 0 0 25,000 0 0 25,000 34,821,593,129
  6 1397/01/29 1,397,072 1,392,444 0 0 25,000 0 0 25,000 34,811,104,980
  7 1397/01/28 1,394,723 1,390,115 0 0 25,000 0 0 25,000 34,752,887,045
  8 1397/01/27 1,383,853 1,379,239 0 0 25,000 0 0 25,000 34,480,965,096
  9 1397/01/26 1,386,282 1,381,661 0 0 25,000 0 0 25,000 34,541,524,596
  10 1397/01/25 1,387,168 1,382,522 0 0 25,000 0 0 25,000 34,563,045,581
  11 1397/01/24 1,386,741 1,382,095 0 0 25,000 0 0 25,000 34,552,380,266
  12 1397/01/23 1,386,315 1,381,669 0 0 25,000 0 0 25,000 34,541,729,433
  13 1397/01/22 1,385,889 1,381,244 0 0 25,000 0 0 25,000 34,531,093,079
  14 1397/01/21 1,386,688 1,382,067 0 0 25,000 0 0 25,000 34,551,667,842
  15 1397/01/20 1,386,716 1,382,091 0 0 25,000 0 0 25,000 34,552,262,585
  16 1397/01/19 1,395,888 1,391,260 0 0 25,000 0 0 25,000 34,781,492,120
  17 1397/01/18 1,401,936 1,397,350 0 0 25,000 0 0 25,000 34,933,754,067
  18 1397/01/17 1,401,428 1,396,870 0 0 25,000 0 0 25,000 34,921,759,638
  19 1397/01/16 1,400,983 1,396,425 0 0 25,000 0 0 25,000 34,910,627,740
  20 1397/01/15 1,400,538 1,395,980 0 0 25,000 0 0 25,000 34,899,510,734
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi