اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 25,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 225,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 34,321,715,880
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,377,472
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,372,869
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,372,869
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری آینده نگر خوارزمی
متولی صندوق : سبدگردان کاریزما
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب
مدیر سرمایه گذاری : سید محمد جواد حسینی
مدیر ثبت : کارگزاری آینده نگر خوارزمی
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/17
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/27 1,377,472 1,372,869 0 0 25,000 0 0 25,000 34,321,715,880
  2 1396/12/26 1,365,284 1,360,740 0 0 25,000 0 0 25,000 34,018,499,285
  3 1396/12/25 1,369,433 1,364,901 0 0 25,000 0 0 25,000 34,122,531,860
  4 1396/12/24 1,368,995 1,364,464 0 0 25,000 0 0 25,000 34,111,592,641
  5 1396/12/23 1,368,558 1,364,027 0 0 25,000 0 0 25,000 34,100,668,420
  6 1396/12/22 1,366,990 1,362,486 0 0 25,000 0 0 25,000 34,062,153,983
  7 1396/12/21 1,368,470 1,363,943 0 0 25,000 0 0 25,000 34,098,568,218
  8 1396/12/20 1,372,486 1,367,946 0 0 25,000 0 0 25,000 34,198,657,138
  9 1396/12/19 1,375,548 1,371,050 0 0 25,000 0 0 25,000 34,276,253,292
  10 1396/12/18 1,375,463 1,370,974 0 0 25,000 0 0 25,000 34,274,355,321
  11 1396/12/17 1,375,029 1,370,540 0 0 25,000 0 0 25,000 34,263,498,787
  12 1396/12/16 1,374,595 1,370,106 0 0 25,000 0 0 25,000 34,252,657,353
  13 1396/12/15 1,373,190 1,368,639 0 0 25,000 0 0 25,000 34,215,963,300
  14 1396/12/14 1,376,368 1,371,811 0 0 25,000 0 0 25,000 34,295,268,113
  15 1396/12/13 1,373,146 1,368,463 0 0 25,000 0 0 25,000 34,211,569,571
  16 1396/12/12 1,371,012 1,366,287 0 0 25,000 0 0 25,000 34,157,165,555
  17 1396/12/11 1,373,720 1,368,977 0 0 25,000 0 0 25,000 34,224,417,341
  18 1396/12/10 1,373,290 1,368,547 0 0 25,000 0 0 25,000 34,213,663,539
  19 1396/12/09 1,372,860 1,368,117 0 0 25,000 0 0 25,000 34,202,924,841
  20 1396/12/08 1,369,687 1,364,978 0 0 25,000 0 0 25,000 34,124,449,772
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi