اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 25,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 225,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 51,247,865,840
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,060,202
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,049,915
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,049,915
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان الگوریتم
متولی صندوق : حسابرسی آزمودگان
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب
مدیر سرمایه‌گذاری : سید محمد تقی پورمقیم
مدیر ثبت : سبدگردان الگوریتم
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/17
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/28 2,060,202 2,049,915 0 0 25,000 0 0 25,000 51,247,865,840
  2 1398/02/27 2,045,978 2,035,517 0 0 25,000 0 0 25,000 50,887,936,016
  3 1398/02/26 2,045,882 2,035,421 0 0 25,000 0 0 25,000 50,885,532,520
  4 1398/02/25 2,045,786 2,035,325 0 0 25,000 0 0 25,000 50,883,135,392
  5 1398/02/24 2,004,341 1,994,265 0 0 25,000 0 0 25,000 49,856,625,690
  6 1398/02/23 1,989,384 1,979,596 0 0 25,000 0 0 25,000 49,489,901,825
  7 1398/02/22 1,979,005 1,969,075 0 0 25,000 0 0 25,000 49,226,867,356
  8 1398/02/21 1,993,247 1,983,512 0 0 25,000 0 0 25,000 49,587,790,927
  9 1398/02/20 1,982,073 1,972,323 0 0 25,000 0 0 25,000 49,308,070,759
  10 1398/02/19 1,981,974 1,972,223 0 0 25,000 0 0 25,000 49,305,585,047
  11 1398/02/18 1,981,479 1,971,729 0 0 25,000 0 0 25,000 49,293,220,886
  12 1398/02/17 1,966,097 1,956,223 0 0 25,000 0 0 25,000 48,905,571,819
  13 1398/02/16 1,979,650 1,969,906 0 0 25,000 0 0 25,000 49,247,661,110
  14 1398/02/15 1,991,972 1,982,220 0 0 25,000 0 0 25,000 49,555,510,756
  15 1398/02/14 1,997,347 1,987,770 0 0 25,000 0 0 25,000 49,694,245,841
  16 1398/02/13 1,991,814 1,982,564 0 0 25,000 0 0 25,000 49,564,104,699
  17 1398/02/12 1,991,713 1,982,463 0 0 25,000 0 0 25,000 49,561,578,082
  18 1398/02/11 1,991,612 1,982,362 0 0 25,000 0 0 25,000 49,559,057,833
  19 1398/02/10 1,979,999 1,970,552 0 0 25,000 0 0 25,000 49,263,810,628
  20 1398/02/09 1,992,031 1,982,617 0 0 25,000 0 0 25,000 49,565,434,403