اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 25,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 225,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 37,255,670,646
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,496,585
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,490,227
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,490,227
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری آینده نگر خوارزمی
متولی صندوق : سبدگردان کاریزما
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب
مدیر سرمایه‌گذاری : سید محمد جواد حسینی
مدیر ثبت : کارگزاری آینده نگر خوارزمی
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/17
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/24 1,496,585 1,490,227 0 0 25,000 0 0 25,000 37,255,670,646
  2 1397/07/23 1,482,696 1,476,366 0 0 25,000 0 0 25,000 36,909,159,513
  3 1397/07/22 1,506,166 1,499,665 0 0 25,000 0 0 25,000 37,491,617,482
  4 1397/07/21 1,526,277 1,519,777 0 0 25,000 0 0 25,000 37,994,418,311
  5 1397/07/20 1,550,854 1,544,336 0 0 25,000 0 0 25,000 38,608,403,552
  6 1397/07/19 1,550,576 1,544,058 0 0 25,000 0 0 25,000 38,601,447,861
  7 1397/07/18 1,550,298 1,543,780 0 0 25,000 0 0 25,000 38,594,491,507
  8 1397/07/17 1,564,171 1,557,712 0 0 25,000 0 0 25,000 38,942,797,337
  9 1397/07/16 1,575,227 1,568,851 0 0 25,000 0 0 25,000 39,221,284,124
  10 1397/07/15 1,594,820 1,588,471 0 0 25,000 0 0 25,000 39,711,778,688
  11 1397/07/14 1,595,647 1,589,441 0 0 25,000 0 0 25,000 39,736,030,420
  12 1397/07/13 1,614,701 1,608,580 0 0 25,000 0 0 25,000 40,214,491,831
  13 1397/07/12 1,614,353 1,608,232 0 0 25,000 0 0 25,000 40,205,803,904
  14 1397/07/11 1,614,006 1,607,885 0 0 25,000 0 0 25,000 40,197,128,480
  15 1397/07/10 1,632,491 1,626,214 0 0 25,000 0 0 25,000 40,655,355,757
  16 1397/07/09 1,646,622 1,640,465 0 0 25,000 0 0 25,000 41,011,624,588
  17 1397/07/08 1,631,616 1,625,637 0 0 25,000 0 0 25,000 40,640,914,800
  18 1397/07/07 1,611,331 1,605,442 0 0 25,000 0 0 25,000 40,136,050,079
  19 1397/07/06 1,600,148 1,594,395 0 0 25,000 0 0 25,000 39,859,862,543
  20 1397/07/05 1,599,802 1,594,048 0 0 25,000 0 0 25,000 39,851,197,762