اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 25,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 225,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 37,838,215,581
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,519,043
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,513,529
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,513,529
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری آینده نگر خوارزمی
متولی صندوق : سبدگردان کاریزما
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب
مدیر سرمایه‌گذاری : سید محمد جواد حسینی
مدیر ثبت : کارگزاری آینده نگر خوارزمی
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/17
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/06/26 1,519,043 1,513,529 0 0 25,000 0 0 25,000 37,838,215,581
  2 1397/06/25 1,499,642 1,494,181 0 0 25,000 0 0 25,000 37,354,513,944
  3 1397/06/24 1,490,462 1,485,140 0 0 25,000 0 0 25,000 37,128,490,189
  4 1397/06/23 1,470,141 1,464,913 0 0 25,000 0 0 25,000 36,622,825,635
  5 1397/06/22 1,469,797 1,464,570 0 0 25,000 0 0 25,000 36,614,237,873
  6 1397/06/21 1,469,454 1,464,227 0 0 25,000 0 0 25,000 36,605,662,628
  7 1397/06/20 1,443,870 1,438,661 0 0 25,000 0 0 25,000 35,966,513,816
  8 1397/06/19 1,441,184 1,436,059 0 0 25,000 0 0 25,000 35,901,480,022
  9 1397/06/18 1,433,645 1,428,568 0 0 25,000 0 0 25,000 35,714,199,415
  10 1397/06/17 1,427,832 1,422,835 0 0 25,000 0 0 25,000 35,570,879,385
  11 1397/06/16 1,428,068 1,423,037 0 0 25,000 0 0 25,000 35,575,928,516
  12 1397/06/15 1,427,720 1,422,690 0 0 25,000 0 0 25,000 35,567,242,807
  13 1397/06/14 1,427,373 1,422,343 0 0 25,000 0 0 25,000 35,558,569,544
  14 1397/06/13 1,426,665 1,421,705 0 0 25,000 0 0 25,000 35,542,614,848
  15 1397/06/12 1,427,650 1,422,702 0 0 25,000 0 0 25,000 35,567,559,607
  16 1397/06/11 1,423,144 1,418,205 0 0 25,000 0 0 25,000 35,455,134,592
  17 1397/06/10 1,422,037 1,417,121 0 0 25,000 0 0 25,000 35,428,027,948
  18 1397/06/09 1,401,095 1,396,334 0 0 25,000 0 0 25,000 34,908,345,176
  19 1397/06/08 1,400,731 1,395,970 0 0 25,000 0 0 25,000 34,899,261,000
  20 1397/06/07 1,400,369 1,395,608 0 0 25,000 0 0 25,000 34,890,189,055