صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳,۲۲۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱۶,۷۷۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۳,۹۳۰,۰۰۹,۵۳۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۵۴۰,۳۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۵۲۶,۰۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۵۲۶,۰۳۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۲,۵۴۰,۳۰۴ ۲,۵۲۶,۰۳۴ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۳,۹۳۰,۰۰۹,۵۳۱
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۲,۶۱۰,۶۳۸ ۲,۵۹۷,۲۸۳ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۶,۲۹۷,۳۲۰,۵۹۰
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۲,۶۷۹,۱۳۶ ۲,۶۶۵,۳۱۱ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۸,۵۵۷,۶۱۲,۰۹۲
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۲,۶۸۴,۶۱۷ ۲,۶۷۰,۵۱۷ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۸,۷۳۰,۶۰۹,۸۹۵
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۲,۶۲۶,۳۸۹ ۲,۶۱۲,۶۳۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۶,۸۰۷,۴۴۲,۲۲۱
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۲,۶۲۵,۷۶۲ ۲,۶۱۲,۰۰۹ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۶,۷۸۶,۵۹۷,۲۰۸
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۲,۶۲۵,۷۲۷ ۲,۶۱۱,۹۷۴ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۶,۷۸۵,۴۵۴,۸۹۹
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۲,۶۶۷,۱۷۳ ۲,۶۵۲,۶۵۳ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۸,۱۳۷,۰۳۲,۸۸۵
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۲,۶۹۷,۱۵۵ ۲,۶۸۳,۱۴۹ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۹,۱۵۰,۳۰۸,۶۶۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۲,۷۲۲,۴۴۹ ۲,۷۰۷,۸۱۱ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۹,۹۶۹,۷۳۸,۷۷۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۲,۷۹۱,۱۰۵ ۲,۷۷۶,۲۰۱ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۹۲,۲۴۲,۰۶۴,۲۸۶
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۲,۸۲۰,۶۴۵ ۲,۸۰۵,۷۷۷ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۹۳,۲۲۴,۷۶۱,۴۱۷
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۲,۸۲۰,۶۲۱ ۲,۸۰۵,۷۵۴ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۹۳,۲۲۳,۹۹۱,۲۷۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۲,۸۲۰,۵۹۸ ۲,۸۰۵,۷۳۱ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۹۳,۲۲۳,۲۲۸,۲۶۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۲,۸۵۸,۹۴۷ ۲,۸۴۴,۳۰۱ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۹۴,۵۰۴,۷۴۵,۷۴۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۲,۸۴۲,۷۲۳ ۲,۸۲۸,۰۹۰ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۹۳,۹۶۶,۱۳۳,۲۳۶
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۲,۷۸۷,۰۰۳ ۲,۷۷۲,۳۶۰ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۹۲,۱۱۴,۴۲۰,۸۱۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۲,۸۲۵,۰۳۶ ۲,۸۱۰,۷۲۸ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۹۳,۳۸۹,۲۶۰,۸۰۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۲,۷۷۳,۱۹۴ ۲,۷۵۹,۱۷۷ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۹۱,۶۷۶,۴۱۷,۸۵۴
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۲,۷۷۳,۱۶۵ ۲,۷۵۹,۱۴۹ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۹۱,۶۷۵,۴۷۶,۱۵۸