صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(Multi - NAV)
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ متن کامل اساسنامه پس از تغییر ماده ۵۴ صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ روزنامه رسمی تغییر نام صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ متن کامل اساسنامه پس از تغییر نام صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ آگهی ثبتی تغییر نام صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ متن کامل اساسنامه مطابق آخرین تغییرات تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ تغییر حسابرس و روزنامه کثیر الانتشار صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ تغییر در اساسنامه بابت بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و تغییر نام صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ تغییر سال مالی صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ تغییر ماده ۱۳ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ تغییر محل اقامت صندوق تغییرات اساس نامه