صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(Multi - NAV)
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ AsasName اساسنامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ متن کامل اساسنامه پس از تغییر ماده ۵۴ صندوق تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ روزنامه رسمی تغییر نام صندوق تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ متن کامل اساسنامه پس از تغییر نام صندوق تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ آگهی ثبتی تغییر نام صندوق تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ متن کامل اساسنامه مطابق آخرین تغییرات تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ تغییر حسابرس و روزنامه کثیر الانتشار صندوق تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ تغییر در اساسنامه بابت بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و تغییر نام صندوق تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ تغییر سال مالی صندوق تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ تغییر ماده ۱۳ اساسنامه تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ تغییر محل اقامت صندوق تغییرات اساسنامه