صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(Multi - NAV)
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
2 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوریتم روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ راس ساعت ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
3 روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷(اصلاح ماده ۵۴ اساسنامه) ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
4 روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۸.۱۰.۱۵ تصویب صورت مالی صندوق ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
5 روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۸.۱۰.۱۵ تغییر نام صندوق ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
6 صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹.۰۱.۲۷ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم ۱۳۹۹/۰۲/۰۳
7 اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ساعت ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
8 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوریتم روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ راس ساعت ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
9 روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵(افزایش حق الزحمه حسابرس، اضافه شدن نماد دارا و تغییرات بند ۱۲)) ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
10 تصمیمات مجمع روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ساعت ۱۴:۳۰ به همراه نامه سازمان ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
سایز صفحه