صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(Multi - NAV)
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۶,۴۱۲ ۴۵.۸۸ ۱۵۵,۸۱۵ ۷۱.۴۹ ۱۹۳,۸۹۶ ۷۸.۰۸ ۱۹۲,۷۹۹ ۶۸.۴۱
اوراق ۲۱,۳۳۴ ۳۷.۰۶ ۱۰,۵۸۳ ۴.۸۶ ۷,۹۱۹ ۳.۱۹ ۷,۹۵۴ ۲.۸۲
وجه نقد ۸,۰۶۰ ۱۴ ۴۵,۲۷۲ ۲۰.۷۷ ۳۸,۵۰۲ ۱۵.۵ ۶۷,۶۹۱ ۲۴.۰۲
سایر دارایی ها ۱,۷۶۰ ۳.۰۶ ۶,۲۷۷ ۲.۸۸ ۸,۰۰۸ ۳.۲۲ ۱۳,۳۹۲ ۴.۷۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۴,۹۹۹ ۶۰.۷۹ ۱۵۵,۸۱۵ ۷۱.۴۹ ۱۹۳,۸۹۶ ۷۸.۰۸ ۱۹۲,۷۹۹ ۶۸.۴۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد