ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 4,025 12.79 11,026 31.22 12,058 34.61 11,873 33.65
اوراق 24,709 78.55 22,794 64.55 20,964 60.17 21,373 60.59
وجه نقد 2,288 7.27 1,080 3.06 1,142 3.27 954 2.7
سایر دارایی ها 442 1.4 564 1.59 831 2.38 1,230 3.48
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 4,025 12.79 11,026 31.22 12,058 34.61 11,873 33.65
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق