ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 6,537 19.79 18,357 44.97 19,841 46.74 20,450 47.76
اوراق 23,663 71.66 19,189 47.01 20,670 48.69 20,664 48.26
وجه نقد 2,110 6.39 1,460 3.57 240 0.56 217 0.5
سایر دارایی ها 990 2.99 3,224 7.89 3,108 7.32 2,901 6.77
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 19,131 57.93 167,821 411.15 19,841 46.74 20,450 47.76
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد