صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۹,۰۳۸ ۲۵.۶۹ ۳۰,۶۵۰ ۵۶.۱۶ ۳۴,۹۵۵ ۶۱.۱۱ ۳۲,۴۸۵ ۵۶.۴۹
اوراق ۲۳,۲۶۷ ۶۶.۱۳ ۲۰,۳۹۱ ۳۷.۳۶ ۱۹,۴۰۹ ۳۳.۹۳ ۱۹,۱۷۶ ۳۳.۳۴
وجه نقد ۲,۰۰۰ ۵.۶۸ ۱,۲۹۳ ۲.۳۷ ۱,۳۲۰ ۲.۳ ۳,۵۷۵ ۶.۲۱
سایر دارایی ها ۱,۲۰۷ ۳.۴۳ ۲,۷۲۸ ۵ ۱,۵۱۶ ۲.۶۵ ۲,۴۲۵ ۴.۲۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۰,۱۲۳ ۵۷.۱۹ ۳۰,۶۵۰ ۵۶.۱۶ ۳۴,۹۵۵ ۶۱.۱۱ ۳۲,۴۸۵ ۵۶.۴۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد