صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(Multi - NAV)
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۵,۳۸۹ ۵۱.۴۵ ۲۰۲,۲۸۶ ۷۲.۸۸ ۲۳۱,۱۸۴ ۷۷.۱۸ ۲۶۳,۶۵۳ ۸۹.۷۳
اوراق ۲۰,۶۴۸ ۳۰.۰۲ ۷,۷۳۱ ۲.۷۹ ۷,۵۴۸ ۲.۵۲ ۷,۳۲۲ ۲.۴۹
وجه نقد ۱۰,۲۵۰ ۱۴.۹ ۵۱,۵۰۳ ۱۸.۵۶ ۴۰,۲۱۴ ۱۳.۴۳ ۹,۷۷۳ ۳.۳۳
سایر دارایی ها ۲,۴۹۴ ۳.۶۳ ۱۶,۰۴۳ ۵.۷۸ ۲۰,۵۹۷ ۶.۸۸ ۱۳,۰۸۳ ۴.۴۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۳,۵۴۳ ۶۳.۳ ۲۰۲,۲۸۶ ۷۲.۸۸ ۲۳۱,۱۸۴ ۷۷.۱۸ ۲۶۳,۶۵۳ ۸۹.۷۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد