ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 5,450 16.87 14,767 38.56 16,822 44.19 16,589 43.7
اوراق 24,074 74.52 20,224 52.81 18,011 47.32 18,075 47.61
وجه نقد 2,169 6.71 1,734 4.52 1,919 5.04 1,929 5.08
سایر دارایی ها 785 2.43 2,982 7.78 2,722 7.15 2,782 7.33
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 3,841 11.89 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد