ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/01 9,936 27.88 % 25,196 70.69 % 11 0.03 % 497 1.39 % 9,936 27.88 %
2 1396/11/30 9,936 27.89 % 25,182 70.68 % 11 0.03 % 497 1.4 % 9,936 27.89 %
3 1396/11/29 9,679 27.47 % 25,044 71.08 % 11 0.03 % 500 1.42 % 9,679 27.47 %
4 1396/11/28 9,690 27.58 % 24,931 70.96 % 11 0.03 % 498 1.42 % 9,690 27.58 %
5 1396/11/27 9,711 27.06 % 25,671 71.52 % 11 0.03 % 499 1.39 % 9,711 27.06 %
6 1396/11/26 9,711 27.07 % 25,658 71.51 % 11 0.03 % 499 1.39 % 9,711 27.07 %
7 1396/11/25 9,711 27.08 % 25,644 71.5 % 11 0.03 % 500 1.4 % 9,711 27.08 %
8 1396/11/24 9,686 27 % 25,676 71.57 % 11 0.03 % 501 1.4 % 9,686 27 %
9 1396/11/23 9,702 27.04 % 25,668 71.53 % 11 0.03 % 501 1.4 % 9,702 27.04 %
10 1396/11/22 9,605 26.83 % 25,682 71.74 % 11 0.03 % 502 1.4 % 9,605 26.83 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق