ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/04/02 11,873 33.66 % 21,373 60.59 % 954 2.71 % 1,230 3.49 % 11,873 33.66 %
2 1397/04/01 11,715 33.29 % 21,386 60.77 % 954 2.71 % 1,292 3.67 % 11,715 33.29 %
3 1397/03/31 11,715 33.3 % 21,374 60.76 % 954 2.71 % 1,292 3.67 % 11,715 33.3 %
4 1397/03/30 11,715 33.31 % 21,362 60.74 % 954 2.71 % 1,293 3.68 % 11,715 33.31 %
5 1397/03/29 11,758 33.55 % 21,358 60.94 % 954 2.72 % 1,137 3.24 % 11,758 33.55 %
6 1397/03/28 11,767 33.58 % 21,344 60.9 % 954 2.72 % 1,136 3.24 % 11,767 33.58 %
7 1397/03/27 11,997 34.57 % 21,371 61.57 % 954 2.75 % 542 1.56 % 11,997 34.57 %
8 1397/03/26 12,016 34.83 % 21,316 61.79 % 954 2.77 % 368 1.07 % 12,016 34.83 %
9 1397/03/25 12,016 34.84 % 21,304 61.78 % 954 2.77 % 368 1.07 % 12,016 34.84 %
10 1397/03/24 12,016 34.85 % 21,293 61.76 % 954 2.77 % 369 1.07 % 12,016 34.85 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق