ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/09/17 16,831 43.79 % 17,904 46.58 % 0 0 % 2,426 6.31 % 1,272 6.99 % 0 0 %
2 1397/09/16 16,721 43.63 % 17,960 46.86 % 0 0 % 2,426 6.33 % 1,216 6.87 % 0 0 %
3 1397/09/15 16,721 43.64 % 17,954 46.86 % 0 0 % 2,426 6.33 % 1,216 6.87 % 0 0 %
4 1397/09/14 16,721 43.65 % 17,948 46.85 % 0 0 % 2,426 6.33 % 1,215 6.87 % 0 0 %
5 1397/09/13 16,439 43.24 % 17,937 47.18 % 0 0 % 2,426 6.38 % 1,214 6.92 % 0 0 %
6 1397/09/12 16,445 43.3 % 17,910 47.15 % 0 0 % 2,426 6.39 % 1,202 6.89 % 0 0 %
7 1397/09/11 16,316 43.19 % 17,836 47.21 % 0 0 % 2,426 6.42 % 1,201 6.93 % 0 0 %
8 1397/09/10 16,294 43.17 % 17,825 47.22 % 0 0 % 2,426 6.43 % 1,201 6.93 % 0 0 %
9 1397/09/09 16,439 43.46 % 17,744 46.91 % 0 0 % 2,426 6.41 % 1,214 6.95 % 0 0 %
10 1397/09/08 16,439 43.47 % 17,737 46.9 % 0 0 % 2,426 6.42 % 1,214 6.95 % 0 0 %