صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(Multi - NAV)
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۲۶۳,۶۵۳ ۸۹.۷۳ % ۷,۳۲۲ ۲.۴۹ % ۰ ۰ % ۹,۷۷۳ ۳.۳۳ % ۱۳,۰۸۳ ۴.۴۵ % ۲۶۳,۶۵۳ ۸۹.۷۳ %
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۲۶۷,۹۰۲ ۹۰.۳۱ % ۷,۳۱۹ ۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۸,۴۵۹ ۲.۸۵ % ۱۲,۹۵۴ ۴.۳۷ % ۲۶۷,۹۰۲ ۹۰.۳۱ %
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۲۶۹,۷۶۳ ۸۹.۷۴ % ۷,۳۱۵ ۲.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۰۶ ۳.۵۶ % ۱۲,۸۲۴ ۴.۲۷ % ۲۶۹,۷۶۳ ۸۹.۷۴ %
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۲۶۸,۷۹۴ ۹۰.۱۱ % ۷,۳۱۲ ۲.۴۵ % ۰ ۰ % ۹,۴۹۵ ۳.۱۸ % ۱۲,۶۹۱ ۴.۲۵ % ۲۶۸,۷۹۴ ۹۰.۱۱ %
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۲۵۸,۶۴۰ ۹۱.۷۸ % ۷,۳۰۸ ۲.۵۹ % ۰ ۰ % ۸۴۵ ۰.۳ % ۱۵,۰۱۰ ۵.۳۳ % ۲۵۸,۶۴۰ ۹۱.۷۸ %
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۲۵۸,۶۴۰ ۹۱.۸۲ % ۷,۳۰۵ ۲.۵۹ % ۰ ۰ % ۸۴۵ ۰.۳ % ۱۴,۸۸۹ ۵.۲۹ % ۲۵۸,۶۴۰ ۹۱.۸۲ %
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۲۵۸,۶۴۰ ۹۱.۸۶ % ۷,۳۰۱ ۲.۵۹ % ۰ ۰ % ۸۴۵ ۰.۳ % ۱۴,۷۶۸ ۵.۲۵ % ۲۵۸,۶۴۰ ۹۱.۸۶ %
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۲۶۵,۸۲۱ ۹۲.۵۵ % ۷,۲۷۶ ۲.۵۳ % ۰ ۰ % ۹۸۱ ۰.۳۴ % ۱۳,۱۲۵ ۴.۵۷ % ۲۶۵,۸۲۱ ۹۲.۵۵ %
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۳۰۱,۹۰۴ ۹۰.۵۹ % ۷,۲۷۳ ۲.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۲,۲۶۲ ۳.۶۸ % ۱۱,۸۴۲ ۳.۵۵ % ۳۰۱,۹۰۴ ۹۰.۵۹ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۲۸۴,۶۳۳ ۸۷.۲۷ % ۷,۲۶۹ ۲.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۲,۵۵۶ ۶.۹۲ % ۱۱,۷۱۱ ۳.۵۹ % ۲۸۴,۶۳۳ ۸۷.۲۷ %