ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/05/23 11,384 32.41 % 21,239 60.46 % 1,288 3.67 % 2,631 7.49 % 0 0 %
2 1397/05/22 11,421 32.5 % 21,229 60.41 % 1,288 3.67 % 2,616 7.45 % 0 0 %
3 1397/05/21 11,393 32.39 % 21,307 60.56 % 1,288 3.66 % 2,606 7.41 % 0 0 %
4 1397/05/20 11,176 31.68 % 21,295 60.36 % 1,288 3.65 % 2,934 8.32 % 0 0 %
5 1397/05/19 11,147 31.65 % 21,258 60.36 % 1,288 3.66 % 2,940 8.35 % 0 0 %
6 1397/05/18 11,147 31.66 % 21,248 60.35 % 1,278 3.63 % 2,951 8.38 % 0 0 %
7 1397/05/17 11,147 31.67 % 21,238 60.34 % 1,278 3.63 % 2,950 8.38 % 0 0 %
8 1397/05/16 11,165 31.75 % 21,244 60.41 % 1,278 3.64 % 2,894 8.23 % 0 0 %
9 1397/05/15 11,226 31.91 % 21,220 60.31 % 1,278 3.63 % 2,874 8.17 % 0 0 %
10 1397/05/14 11,193 31.8 % 21,158 60.1 % 1,278 3.63 % 2,990 8.49 % 0 0 %