صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(Multi - NAV)
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۹۲,۷۹۹ ۶۸.۴۱ % ۷,۹۵۴ ۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۶۷,۶۹۱ ۲۴.۰۲ % ۱۳,۳۹۲ ۴.۷۵ % ۱۹۲,۷۹۹ ۶۸.۴۱ %
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱۵۹,۴۱۴ ۶۶.۵۳ % ۷,۹۵۰ ۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۶۱,۷۵۹ ۲۵.۷۸ % ۱۰,۴۷۳ ۴.۳۷ % ۱۵۹,۴۱۴ ۶۶.۵۳ %
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۵۴,۱۴۵ ۶۴.۸۵ % ۷,۹۵۰ ۳.۳۵ % ۰ ۰ % ۵۵,۲۲۹ ۲۳.۲۴ % ۲۰,۳۶۰ ۸.۵۷ % ۱۵۴,۱۴۵ ۶۴.۸۵ %
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۷۰,۲۰۲ ۷۱.۹۷ % ۷,۹۱۹ ۳.۳۵ % ۰ ۰ % ۵۰,۵۴۱ ۲۱.۳۷ % ۷,۸۴۲ ۳.۳۲ % ۱۷۰,۲۰۲ ۷۱.۹۷ %
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱۷۹,۹۴۴ ۷۵.۰۸ % ۷,۹۲۷ ۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۳۹,۹۹۴ ۱۶.۶۹ % ۱۱,۷۹۳ ۴.۹۲ % ۱۷۹,۹۴۴ ۷۵.۰۸ %
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱۷۹,۹۴۴ ۷۵.۰۸ % ۷,۹۲۳ ۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۳۹,۹۹۴ ۱۶.۶۹ % ۱۱,۷۹۴ ۴.۹۲ % ۱۷۹,۹۴۴ ۷۵.۰۸ %
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱۷۹,۹۴۴ ۷۵.۰۹ % ۷,۹۲۰ ۳.۳ % ۰ ۰ % ۳۹,۹۹۴ ۱۶.۶۹ % ۱۱,۷۹۴ ۴.۹۲ % ۱۷۹,۹۴۴ ۷۵.۰۹ %
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۷۹,۳۴۸ ۷۵.۱۲ % ۷,۹۲۷ ۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۲۹,۶۹۵ ۱۲.۴۴ % ۲۱,۷۷۲ ۹.۱۲ % ۱۷۹,۳۴۸ ۷۵.۱۲ %
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۹۴,۸۹۳ ۸۳.۳۶ % ۷,۹۲۳ ۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۲۴,۷۰۹ ۱۰.۵۷ % ۶,۲۷۷ ۲.۶۸ % ۱۹۴,۸۹۳ ۸۳.۳۶ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۲۰۷,۵۶۵ ۸۵.۳۲ % ۷,۹۲۳ ۳.۲۶ % ۰ ۰ % ۲۶,۵۱۵ ۱۰.۹ % ۱,۲۸۰ ۰.۵۳ % ۲۰۷,۵۶۵ ۸۵.۳۲ %