صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۳۲,۴۸۵ ۵۶.۴۹ % ۱۹,۱۷۶ ۳۳.۳۵ % ۰ ۰ % ۳,۵۷۵ ۶.۲۲ % ۲,۲۶۷ ۴.۲۲ % ۳۲,۴۸۵ ۵۶.۴۹ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۳۵,۰۷۱ ۶۰.۲۱ % ۱۹,۱۱۶ ۳۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۳,۵۷۵ ۶.۱۴ % ۴۸۶ ۰.۸۳ % ۳۵,۰۷۱ ۶۰.۲۱ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۳۴,۸۱۸ ۶۰.۱۲ % ۱۹,۱۵۷ ۳۳.۰۸ % ۰ ۰ % ۳,۵۷۵ ۶.۱۷ % ۳۶۳ ۰.۶۳ % ۳۴,۸۱۸ ۶۰.۱۲ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۳۴,۷۶۵ ۶۰.۲۶ % ۱۹,۱۰۴ ۳۳.۱۲ % ۰ ۰ % ۹۶۲ ۱.۶۷ % ۲,۸۵۵ ۴.۹۵ % ۳۴,۷۶۵ ۶۰.۲۶ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۳۴,۸۱۰ ۶۰.۲۹ % ۱۹,۰۸۱ ۳۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۹۶۲ ۱.۶۷ % ۲,۸۸۰ ۴.۹۹ % ۳۴,۸۱۰ ۶۰.۲۹ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۳۴,۸۱۰ ۶۰.۳ % ۱۹,۰۷۶ ۳۳.۰۴ % ۰ ۰ % ۹۶۲ ۱.۶۷ % ۲,۸۸۲ ۴.۹۹ % ۳۴,۸۱۰ ۶۰.۳ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۳۴,۸۱۰ ۶۰.۳ % ۱۹,۰۷۰ ۳۳.۰۴ % ۰ ۰ % ۹۶۲ ۱.۶۷ % ۲,۸۸۴ ۵ % ۳۴,۸۱۰ ۶۰.۳ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۳۴,۷۶۶ ۶۰.۴۸ % ۱۹,۰۶۴ ۳۳.۱۶ % ۰ ۰ % ۹۵۴ ۱.۶۶ % ۲,۷۰۲ ۴.۷ % ۳۴,۷۶۶ ۶۰.۴۸ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۳۵,۱۷۹ ۶۰.۵۹ % ۱۹,۰۶۷ ۳۲.۸۴ % ۰ ۰ % ۹۵۴ ۱.۶۴ % ۲,۸۵۵ ۴.۹۲ % ۳۵,۱۷۹ ۶۰.۵۹ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۳۴,۸۹۳ ۶۰.۴۵ % ۱۹,۰۱۷ ۳۲.۹۵ % ۰ ۰ % ۹۵۴ ۱.۶۵ % ۲,۸۵۷ ۴.۹۵ % ۳۴,۸۹۳ ۶۰.۴۵ %