ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/11/30 20,450 47.76 % 20,664 48.26 % 0 0 % 217 0.51 % 1,486 6.78 % 20,450 47.76 %
2 1397/11/29 20,436 47.76 % 20,648 48.26 % 0 0 % 217 0.51 % 1,486 6.78 % 20,436 47.76 %
3 1397/11/28 19,765 46.92 % 20,640 49 % 0 0 % 217 0.52 % 1,498 6.92 % 19,765 46.92 %
4 1397/11/27 20,055 47.31 % 20,555 48.49 % 0 0 % 217 0.51 % 1,563 7.03 % 20,055 47.31 %
5 1397/11/26 20,396 47.75 % 20,611 48.25 % 0 0 % 217 0.51 % 1,492 6.81 % 20,396 47.75 %
6 1397/11/25 20,396 47.75 % 20,603 48.24 % 0 0 % 217 0.51 % 1,492 6.81 % 20,396 47.75 %
7 1397/11/24 20,396 47.76 % 20,595 48.23 % 0 0 % 217 0.51 % 1,492 6.81 % 20,396 47.76 %
8 1397/11/23 20,201 47.33 % 20,774 48.68 % 0 0 % 217 0.51 % 1,486 6.8 % 20,201 47.33 %
9 1397/11/22 19,945 47.03 % 20,758 48.95 % 0 0 % 217 0.51 % 1,486 6.84 % 19,945 47.03 %
10 1397/11/21 19,945 47.04 % 20,750 48.94 % 0 0 % 217 0.51 % 1,486 6.84 % 19,945 47.04 %