ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/24 16,621 43.66 % 18,570 48.78 % 0 0 % 1,668 4.38 % 1,211 6.9 % 0 0 %
2 1397/07/23 16,534 43.58 % 18,542 48.88 % 0 0 % 1,668 4.4 % 1,190 6.87 % 0 0 %
3 1397/07/22 16,966 43.57 % 19,111 49.08 % 0 0 % 1,668 4.28 % 1,190 6.69 % 0 0 %
4 1397/07/21 16,850 42.71 % 19,745 50.05 % 0 0 % 1,668 4.23 % 1,190 6.6 % 0 0 %
5 1397/07/20 16,780 41.89 % 20,419 50.97 % 0 0 % 1,668 4.17 % 1,189 6.5 % 0 0 %
6 1397/07/19 16,780 41.9 % 20,410 50.96 % 0 0 % 1,668 4.17 % 1,189 6.5 % 0 0 %
7 1397/07/18 16,780 41.91 % 20,402 50.96 % 0 0 % 1,668 4.17 % 1,188 6.5 % 0 0 %
8 1397/07/17 16,480 40.8 % 21,060 52.13 % 0 0 % 1,654 4.1 % 1,201 6.48 % 0 0 %
9 1397/07/16 16,089 39.48 % 21,811 53.52 % 0 0 % 1,654 4.06 % 1,201 6.42 % 0 0 %
10 1397/07/15 15,688 37.25 % 23,569 55.97 % 0 0 % 1,654 3.93 % 1,201 6.21 % 0 0 %