صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(Multi - NAV)
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۰ ۰ (۰.۷۵) ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰ ۰ (۰.۷۴) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱.۷۱ (۲.۷۳) ۴۸,۸۰۳.۳۴ (۱۰۰)
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰ ۰ (۰.۷۳) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰ ۰ (۰.۷۴) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱.۳۸ (۱.۵۳) ۱۴,۸۵۴.۳۷ (۹۹.۶۴)
۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۲.۷۸ ۰.۷ ۲.۲۱E+۰۶ ۱,۱۶۵.۴۲
۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۲.۶۷ ۲.۷۶ ۱.۵۲E+۰۶ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (۱.۲۷) (۱.۹۳) (۹۹.۰۷) (۹۹.۹۲)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۱.۵۵) (۲.۹۷) (۹۹.۶۷) (۱۰۰)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۰ ۰ (۰.۷۹) ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰ ۰ (۰.۷۸) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۲.۴۱ (۰.۳۷) ۵۹۰,۸۴۹.۶۸ (۷۴.۱۸)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ (۰.۲) (۲.۵۱) (۵۱.۱۸) (۹۹.۹۹)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ (۰.۰۴) ۰.۴۳ (۱۲.۶۷) ۳۸۲.۸۵
۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۱.۹۶ ۲.۲۶ ۱۲۰,۹۶۶.۹۷ ۳۴۶,۰۸۷.۴۶
۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۱.۶۹ ۴.۳۲ ۴۵,۵۸۳.۶۲ ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۰.۰۲ ۰ ۵.۷۶ ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۰ ۰ (۰.۶۹) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۱.۰۲ (۰.۲۷) ۴,۰۲۶.۸۴ (۶۲.۷۳)