صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(Multi - NAV)
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۰.۵۲ (۱.۵۲) ۵۶۲.۷۲ (۹۹.۶۳)
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ (۲.۰۸) (۳.۵) (۹۹.۹۵) (۱۰۰)
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ (۲.۴۳) (۲.۷۶) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۰.۸۳ ۰.۲۵ ۱,۹۴۵.۴۶ ۱۵۱.۶۲
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۰۸ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۰۹ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۰.۸۹ ۱.۹۱ ۲,۴۵۳.۰۵ ۱۰۱,۳۳۱.۸۸
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ (۱.۱۸) (۰.۸۸) (۹۸.۶۹) (۹۵.۹۷)
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (۲.۴۵) (۳.۴۶) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ (۱.۸۲) (۲.۷۸) (۹۹.۸۸) (۱۰۰)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۰.۶۷ (۰.۲۷) ۱,۰۵۲.۳۳ (۶۲.۶۶)
۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۷۸ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۷۹ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱.۱۲ ۲.۳۷ ۵,۶۹۳.۶۷ ۵۲۲,۴۹۷.۲
۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱.۸۳ ۳.۵۵ ۷۶,۱۷۹.۰۵ ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶
۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱.۶۲ ۱.۸۶ ۳۵,۴۷۷.۹۶ ۸۴,۱۴۵.۵۹
۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۰.۱۱ (۰.۳۵) ۴۷.۲۹ (۷۲.۳۲)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۲.۱۴ ۱.۷۷ ۲۲۹,۷۵۲.۳۸ ۵۹,۳۱۸.۲۸
۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۲ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۹ ۰