صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(Multi - NAV)
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ %۰.۵۱۹ (۱.۵۱۹)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ (۲.۲۲)% (۵.۵۸۳)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ (۳.۷۹)% (۱۳.۱۴۲)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ (۲۱.۸)% (۷.۴۴)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ %۱۴.۱۳۹ %۱۷۲.۵۹۸
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ (۷.۲۶۹)% %۳۵۹.۷۷۱
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ %۱۶۲.۲۶۲ %۱۸۰۸.۵۹۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۷۷۵۸ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%