صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۱-۰۵-۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ صورت های مالی شش ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۱-۰۴-۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ صورت های مالی شش ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۱-۰۳-۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۱-۰۲-۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۱-۰۱-۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹-۱۲-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ صورت های مالی برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۲۹-۱۲-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۰-۱۱-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۱۳۹۷ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۰-۱۰-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۰-۰۹-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ صورت های مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۰-۰۸-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۰-۰۷-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۳-۱۳۹۷ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۳-۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۱-۰۳-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۱-۰۲-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۱-۰۱-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۱-۰۵-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۱-۰۴-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ صورت های مالی برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ گزارش عملکرد صندوق برای دوره ی مالی سه ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۰-۱۱-۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به ۳۰-۱۰-۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۱۳۹۶ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ صورت های مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۳-۱۳۹۶ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۳-۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۳-۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰-۱۲-۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ صورت های مالی برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰-۱۲-۱۳۹۵ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ صورت های مالی برای دوره مالی نه ماه و سیزده روزه منتهی به ۳۰-۰۹-۱۳۹۵ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی نه ماه وسیزده روزه منتهی به ۳۰-۰۹-۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ صورت های مالی برای دوره مالی نه ماه و سیزده روزه منتهی به ۳۰-۰۹-۱۳۹۵ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی شش ماهه و سیزده روزه منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه و سیزده روزه منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۵ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی سه ماهه و سیزده روزه منتهی به ۳۱-۰۳-۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ صورت های مالی برای دوره مالی سه ماهه و سیزده روزه منتهی به ۳۱-۰۳-۱۳۹۵ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ صورت های مالی میان دوره ای سه ماهه و سیزده روزه منتهی به ۳۱-۰۳-۱۳۹۵ (حسابرسی نشده) دانلود