صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/11/16 1397/11/16 صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 30-09-1397 (حسابرسی شده) دانلود
1397/11/06 1397/11/06 صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به 30-10-1397 دانلود
1397/11/01 1397/11/01 صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 30-09-1397 (حسابرسی نشده) دانلود
1397/11/01 1397/11/01 گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به 30-09-1397 دانلود
1397/10/19 1397/10/19 گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 31-06-1397 دانلود
1397/10/05 1397/10/05 صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به 30-09-1397 دانلود
1397/09/11 1397/09/11 صورت های مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 31-06-1397 (حسابرسی نشده) دانلود
1397/09/10 1397/09/10 صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به 30-08-1397 دانلود
1397/08/09 1397/08/09 صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به 30-07-1397 دانلود
1397/08/09 1397/08/09 صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31-03-1397 (حسابرسی شده) دانلود
1397/08/09 1397/08/09 صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31-03-1397 (حسابرسی نشده) دانلود
1397/08/09 1397/08/09 صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به 31-03-1397 دانلود
1397/08/09 1397/08/09 صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به 31-02-1397 دانلود
1397/08/09 1397/08/09 صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به 31-01-1397 دانلود
1397/07/19 1397/07/19 صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به 31-06-1397 دانلود
1397/07/19 1397/07/19 صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به 31-05-1397 دانلود
1397/07/19 1397/07/19 صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به 31-04-1397 دانلود
1397/02/05 1397/02/05 صورت های مالی برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 29-12-1396 (حسابرسی نشده) دانلود
1397/02/05 1397/02/05 گزارش عملکرد صندوق برای دوره ی مالی سه ماهه منتهی به 29-12-1396 دانلود
1397/02/04 1397/02/04 صورت وضعیت پرتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 29-12-1396 دانلود
1397/02/02 1397/02/02 صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به 30-11-1396 دانلود
1397/02/02 1397/02/02 صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان آینده نگر توسعه سینا منتهی به 30-10-1396 دانلود
1396/11/16 1396/11/16 گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به 30-09-1396 دانلود
1396/11/16 1396/11/16 صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 30-09-1396 (حسابرسی شده) دانلود
1396/10/25 1396/10/25 گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به 30-09-1396 دانلود
1396/10/25 1396/10/25 صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 30-09-1396 (حسابرسی نشده) دانلود
1396/07/29 1396/07/29 صورت های مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 31-06-1396 (حسابرسی نشده) دانلود
1396/07/29 1396/07/29 گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 31-06-1396 دانلود
1396/05/18 1396/05/18 صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31-03-1396 (حسابرسی شده) دانلود
1396/05/18 1396/05/18 گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31-03-1396 دانلود
1396/04/27 1396/04/27 صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31-03-1396 (حسابرسی نشده) دانلود
1396/02/04 1396/02/04 گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 30-12-1395 دانلود
1396/02/04 1396/02/04 صورت های مالی برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 30-12-1395 (حسابرسی نشده) دانلود
1395/11/19 1395/11/19 صورت های مالی برای دوره مالی نه ماه و سیزده روزه منتهی به 30-09-1395 (حسابرسی شده) دانلود
1395/11/19 1395/11/19 گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی نه ماه وسیزده روزه منتهی به 30-09-1395 دانلود
1395/10/27 1395/10/27 صورت های مالی برای دوره مالی نه ماه و سیزده روزه منتهی به 30-09-1395 (حسابرسی نشده) دانلود
1395/07/28 1395/07/28 گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی شش ماهه و سیزده روزه منتهی به 31-06-1395 دانلود
1395/07/28 1395/07/28 صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه و سیزده روزه منتهی به 31-06-1395 (حسابرسی نشده) دانلود
1395/05/18 1395/05/18 گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی سه ماهه و سیزده روزه منتهی به 31-03-1395 دانلود
1395/05/18 1395/05/18 صورت های مالی برای دوره مالی سه ماهه و سیزده روزه منتهی به 31-03-1395 (حسابرسی شده) دانلود
1395/04/29 1395/04/29 صورت های مالی میان دوره ای سه ماهه و سیزده روزه منتهی به 31-03-1395 (حسابرسی نشده) دانلود