صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(Multi - NAV)
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴(افزودن نماد ارزش به اوراق موضوع بازارگردانی صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۲ نامه سازمان مبنی بر ثبت صورتجلسه مجمع روز ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۴/۱۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوریتم روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ راس ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۶ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷(اصلاح ماده ۵۴ اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۷ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۸.۱۰.۱۵ تصویب صورت مالی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۸ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۸.۱۰.۱۵ تغییر نام صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹.۰۱.۲۷ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۱۰ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۱۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوریتم روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ راس ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۱۲ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵(افزایش حق الزحمه حسابرس، اضافه شدن نماد دارا و تغییرات بند ۱۲)) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۱۳ تصمیمات مجمع روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ساعت ۱۴:۳۰ به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۱۴ تصمیمات مجمع روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ساعت ۱۴:۰۰ به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۱۵ تصمیمات مجمع روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ساعت ۱۵:۰۰ به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۱۶ تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر توسعه سينا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۱۷ تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر توسعه سينا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۱۸ تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر توسعه سينا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۱۹ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۲۰ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۲۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۲۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر توسعه سينا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ راس ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
۲۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر توسعه سينا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ راس ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
۲۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر توسعه سينا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ راس ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
۲۵ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵(تغییر تغییر ماده ۵ اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
۲۶ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۸.۰۵.۰۵ تغییر ماده ۱۳ اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
۲۷ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷(تغییر امیدنامه براساس محاسبه NAV جداگانه)) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
۲۸ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۹۸.۰۶.۱۷ ساعت ۱۱ به همراه نامه سازمان(تغییر امیدنامه صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۲۹ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۹۸.۰۶.۱۷ ساعت ۱۰ به همراه نامه سازمان(تغییر سال مالی) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۳۰ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
۳۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
۳۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ راس ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
۳۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ راس ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
۳۴ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ و ۱۳۹۸/۰۱/۲۸(تغییرات امیدنامه و اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
۳۵ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۹۸.۰۵.۰۵ ساعت ۱۰:۰۰ به همراه نامه سازمان(تغییر بند۲-۲-۱ و ۷-۱، افزایش هزینه برگزاری مجامع) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
۳۶ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۹۸.۰۵.۰۵ ساعت ۹:۰۰ به همراه نامه سازمان(تغییر ماده ۱۳ اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
۳۷ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ راس ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
۳۸ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ راس ساعت ۹:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
۳۹ صورتجلسه مجمع ۹۸.۰۴.۱۵ صندوق به همراه نامه سازمان(افزایش حق الزحمه حسابرس) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
۴۰ اسامی حاضرین در مجمع روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
۴۱ صورتجلسه مجمع ۹۸.۰۱.۲۸ صندوق به همراه نامه سازمان(تغییر آدرس) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
۴۲ صورتجلسه مجمع ۹۸.۰۱.۲۸ صندوق به همراه نامه سازمان(تغییر متولی) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
۴۳ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان آينده نگر توسعه سينا روز شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۴۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸.۰۳.۲۹ صندوق به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
۴۵ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
۴۶ صورتجلسه مجمع ۹۸.۰۲.۲۸ صندوق به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
۴۷ صورتجلسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
۴۸ تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان آينده نگر توسعه سينا مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
۴۹ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
۵۰ صورتجلسه مجمع ۹۸.۰۱.۱۹ صندوق به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
۵۱ مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا رأس ساعت ۱۴ روز شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
۵۲ صورتجلسه مجمع ۹۸.۰۱.۲۸ صندوق به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۶
۵۳ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
۵۴ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
۵۵ مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
۵۶ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۵۷ مجمع صندوق بازارگردان اختصاصی آینده نگر توسعه سینا رأس ساعت ۱۵ روز چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۵۸ اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازحاضر در مجمع ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۵۹ مجمع صندوق بازارگردان اختصاصی آینده نگر توسعه سینا رأس ساعت ۱۵ روز یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
۶۰ اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازحاضر در مجمع ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
۶۱ مجمع صندوق بازارگردان اختصاصی آینده نگر توسعه سینا رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۶۲ اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازحاضر در مجمع صندوق روز یکشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
۶۳ مجمع صندوق بازارگردان اختصاصی آینده نگر توسعه سینا راس ساعت ۱۵ روز یکشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
۶۴ صورت جلسه مجمع در خصوص تغییرات در هزینه های صندوق به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
۶۵ صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق به همراه نامه سازمان و لیست حاضرین دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
۶۶ مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۱۶