صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(Multi - NAV)
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷(اصلاح ماده ۵۴ اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۲ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۸.۱۰.۱۵ تصویب صورت مالی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۳ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۸.۱۰.۱۵ تغییر نام صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹.۰۱.۲۷ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۵ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوریتم روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ راس ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۷ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵(افزایش حق الزحمه حسابرس، اضافه شدن نماد دارا و تغییرات بند ۱۲)) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۸ تصمیمات مجمع روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ساعت ۱۴:۳۰ به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۹ تصمیمات مجمع روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ساعت ۱۴:۰۰ به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۱۰ تصمیمات مجمع روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ساعت ۱۵:۰۰ به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۱۱ تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر توسعه سينا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۱۲ تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر توسعه سينا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۱۳ تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر توسعه سينا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۱۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۱۵ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۱۶ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۱۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر توسعه سينا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ راس ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
۱۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر توسعه سينا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ راس ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
۱۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر توسعه سينا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ راس ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
۲۰ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵(تغییر تغییر ماده ۵ اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
۲۱ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۸.۰۵.۰۵ تغییر ماده ۱۳ اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
۲۲ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷(تغییر امیدنامه براساس محاسبه NAV جداگانه)) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
۲۳ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۹۸.۰۶.۱۷ ساعت ۱۱ به همراه نامه سازمان(تغییر امیدنامه صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۲۴ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۹۸.۰۶.۱۷ ساعت ۱۰ به همراه نامه سازمان(تغییر سال مالی) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۲۵ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
۲۶ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
۲۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ راس ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
۲۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ راس ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
۲۹ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ و ۱۳۹۸/۰۱/۲۸(تغییرات امیدنامه و اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
۳۰ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۹۸.۰۵.۰۵ ساعت ۱۰:۰۰ به همراه نامه سازمان(تغییر بند۲-۲-۱ و ۷-۱، افزایش هزینه برگزاری مجامع) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
۳۱ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۹۸.۰۵.۰۵ ساعت ۹:۰۰ به همراه نامه سازمان(تغییر ماده ۱۳ اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
۳۲ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ راس ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
۳۳ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ راس ساعت ۹:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
۳۴ صورتجلسه مجمع ۹۸.۰۴.۱۵ صندوق به همراه نامه سازمان(افزایش حق الزحمه حسابرس) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
۳۵ اسامی حاضرین در مجمع روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
۳۶ صورتجلسه مجمع ۹۸.۰۱.۲۸ صندوق به همراه نامه سازمان(تغییر آدرس) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
۳۷ صورتجلسه مجمع ۹۸.۰۱.۲۸ صندوق به همراه نامه سازمان(تغییر متولی) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
۳۸ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان آينده نگر توسعه سينا روز شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۳۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸.۰۳.۲۹ صندوق به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
۴۰ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
۴۱ صورتجلسه مجمع ۹۸.۰۲.۲۸ صندوق به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
۴۲ صورتجلسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
۴۳ تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان آينده نگر توسعه سينا مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
۴۴ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
۴۵ صورتجلسه مجمع ۹۸.۰۱.۱۹ صندوق به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
۴۶ مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا رأس ساعت ۱۴ روز شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
۴۷ صورتجلسه مجمع ۹۸.۰۱.۲۸ صندوق به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۶
۴۸ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
۴۹ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
۵۰ مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
۵۱ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۵۲ مجمع صندوق بازارگردان اختصاصی آینده نگر توسعه سینا رأس ساعت ۱۵ روز چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۵۳ اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازحاضر در مجمع ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۵۴ مجمع صندوق بازارگردان اختصاصی آینده نگر توسعه سینا رأس ساعت ۱۵ روز یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
۵۵ اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازحاضر در مجمع ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
۵۶ مجمع صندوق بازارگردان اختصاصی آینده نگر توسعه سینا رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۵۷ اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازحاضر در مجمع صندوق روز یکشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
۵۸ مجمع صندوق بازارگردان اختصاصی آینده نگر توسعه سینا راس ساعت ۱۵ روز یکشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
۵۹ صورت جلسه مجمع در خصوص تغییرات در هزینه های صندوق به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
۶۰ صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق به همراه نامه سازمان و لیست حاضرین دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
۶۱ مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۱۶