صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷(تغییر امیدنامه براساس محاسبه NAV جداگانه)) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
۲ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۹۸.۰۶.۱۷ ساعت ۱۱ به همراه نامه سازمان(تغییر امیدنامه صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۳ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۹۸.۰۶.۱۷ ساعت ۱۰ به همراه نامه سازمان(تغییر سال مالی) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
۵ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ راس ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ راس ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
۸ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ و ۱۳۹۸/۰۱/۲۸(تغییرات امیدنامه و اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
۹ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۹۸.۰۵.۰۵ ساعت ۱۰:۰۰ به همراه نامه سازمان(تغییر بند۲-۲-۱ و ۷-۱، افزایش هزینه برگزاری مجامع) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
۱۰ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۹۸.۰۵.۰۵ ساعت ۹:۰۰ به همراه نامه سازمان(تغییر ماده ۱۳ اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
۱۱ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ راس ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
۱۲ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ راس ساعت ۹:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
۱۳ صورتجلسه مجمع ۹۸.۰۴.۱۵ صندوق به همراه نامه سازمان(افزایش حق الزحمه حسابرس) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
۱۴ اسامی حاضرین در مجمع روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
۱۵ صورتجلسه مجمع ۹۸.۰۱.۲۸ صندوق به همراه نامه سازمان(تغییر آدرس) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
۱۶ صورتجلسه مجمع ۹۸.۰۱.۲۸ صندوق به همراه نامه سازمان(تغییر متولی) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
۱۷ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان آينده نگر توسعه سينا روز شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۱۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸.۰۳.۲۹ صندوق به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
۱۹ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
۲۰ صورتجلسه مجمع ۹۸.۰۲.۲۸ صندوق به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
۲۱ صورتجلسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
۲۲ تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان آينده نگر توسعه سينا مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
۲۳ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
۲۴ صورتجلسه مجمع ۹۸.۰۱.۱۹ صندوق به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
۲۵ مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا رأس ساعت ۱۴ روز شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
۲۶ صورتجلسه مجمع ۹۸.۰۱.۲۸ صندوق به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۶
۲۷ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
۲۸ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
۲۹ مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
۳۰ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۳۱ مجمع صندوق بازارگردان اختصاصی آینده نگر توسعه سینا رأس ساعت ۱۵ روز چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۳۲ اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازحاضر در مجمع ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۳۳ مجمع صندوق بازارگردان اختصاصی آینده نگر توسعه سینا رأس ساعت ۱۵ روز یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
۳۴ اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازحاضر در مجمع ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
۳۵ مجمع صندوق بازارگردان اختصاصی آینده نگر توسعه سینا رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۳۶ اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازحاضر در مجمع صندوق روز یکشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
۳۷ مجمع صندوق بازارگردان اختصاصی آینده نگر توسعه سینا راس ساعت ۱۵ روز یکشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
۳۸ صورت جلسه مجمع در خصوص تغییرات در هزینه های صندوق به همراه نامه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
۳۹ صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق به همراه نامه سازمان و لیست حاضرین دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
۴۰ مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۱۶