صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(Multi - NAV)
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/03/05 3,075,180 3,060,248 0 0 70,887 0 0 70,887 216,931,831,341
2 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/03/04 3,075,242 3,060,311 0 0 70,887 0 0 70,887 216,936,248,094
3 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/03/03 3,075,305 3,060,373 0 0 70,887 0 0 70,887 216,940,672,418
4 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/03/02 3,023,532 3,008,890 0 0 70,887 0 0 70,887 213,291,157,671
5 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/03/01 3,023,593 3,008,950 0 0 70,887 0 0 70,887 213,295,471,265
6 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/02/31 3,023,654 3,009,011 0 0 70,887 0 0 70,887 213,299,792,430
7 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/02/30 2,981,463 2,968,011 0 0 70,887 0 0 70,887 210,393,364,481
8 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/02/29 2,900,840 2,887,761 0 0 70,887 0 0 70,887 204,704,708,356
9 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/02/28 2,825,931 2,812,565 0 0 70,887 0 0 70,887 199,374,305,948
10 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/02/27 2,862,704 2,848,812 0 0 70,887 0 0 70,887 201,943,728,341
11 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/02/26 2,907,621 2,893,737 0 0 70,887 0 0 70,887 205,128,326,529
12 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/02/25 2,907,684 2,893,800 0 0 70,887 0 0 70,887 205,132,772,374
13 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/02/24 2,907,747 2,893,862 0 0 70,887 0 0 70,887 205,137,225,784
14 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/02/23 2,838,909 2,825,822 0 0 70,887 0 0 70,887 200,314,036,958
15 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/02/22 2,843,939 2,831,378 0 0 70,887 0 0 70,887 200,707,862,140
16 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/02/21 2,844,928 2,832,429 0 0 70,887 0 0 70,887 200,782,412,023
17 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/02/20 2,790,625 2,777,873 0 0 70,887 0 0 70,887 196,915,115,616
18 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/02/19 2,744,269 2,731,652 0 0 70,887 0 0 70,887 193,638,593,180
19 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/02/18 2,743,850 2,731,233 0 0 70,887 0 0 70,887 193,608,906,964
20 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/02/17 2,743,902 2,731,285 0 0 70,887 0 0 70,887 193,612,587,324