صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 بازارگردان آينده نگر توسعه سينا 1398/07/23 2,540,304 2,526,034 0 0 33,226 0 0 33,226 83,930,009,531
2 بازارگردان آينده نگر توسعه سينا 1398/07/22 2,610,638 2,597,283 0 0 33,226 0 0 33,226 86,297,320,590
3 بازارگردان آينده نگر توسعه سينا 1398/07/21 2,679,136 2,665,311 0 0 33,226 0 0 33,226 88,557,612,092
4 بازارگردان آينده نگر توسعه سينا 1398/07/20 2,684,617 2,670,517 0 0 33,226 0 0 33,226 88,730,609,895
5 بازارگردان آينده نگر توسعه سينا 1398/07/19 2,626,389 2,612,636 0 0 33,226 0 0 33,226 86,807,442,221
6 بازارگردان آينده نگر توسعه سينا 1398/07/18 2,625,762 2,612,009 0 0 33,226 0 0 33,226 86,786,597,208
7 بازارگردان آينده نگر توسعه سينا 1398/07/17 2,625,727 2,611,974 0 0 33,226 0 0 33,226 86,785,454,899
8 بازارگردان آينده نگر توسعه سينا 1398/07/16 2,667,173 2,652,653 0 0 33,226 0 0 33,226 88,137,032,885
9 بازارگردان آينده نگر توسعه سينا 1398/07/15 2,697,155 2,683,149 0 0 33,226 0 0 33,226 89,150,308,662
10 بازارگردان آينده نگر توسعه سينا 1398/07/14 2,722,449 2,707,811 0 0 33,226 0 0 33,226 89,969,738,774
11 بازارگردان آينده نگر توسعه سينا 1398/07/13 2,791,105 2,776,201 0 0 33,226 0 0 33,226 92,242,064,286
12 بازارگردان آينده نگر توسعه سينا 1398/07/12 2,820,645 2,805,777 0 0 33,226 0 0 33,226 93,224,761,417
13 بازارگردان آينده نگر توسعه سينا 1398/07/11 2,820,621 2,805,754 0 0 33,226 0 0 33,226 93,223,991,275
14 بازارگردان آينده نگر توسعه سينا 1398/07/10 2,820,598 2,805,731 0 0 33,226 0 0 33,226 93,223,228,265
15 بازارگردان آينده نگر توسعه سينا 1398/07/09 2,858,947 2,844,301 0 0 33,226 0 0 33,226 94,504,745,748
16 بازارگردان آينده نگر توسعه سينا 1398/07/08 2,842,723 2,828,090 0 0 33,226 0 0 33,226 93,966,133,236
17 بازارگردان آينده نگر توسعه سينا 1398/07/07 2,787,003 2,772,360 0 0 33,226 0 0 33,226 92,114,420,810
18 بازارگردان آينده نگر توسعه سينا 1398/07/06 2,825,036 2,810,728 0 0 33,226 0 0 33,226 93,389,260,808
19 بازارگردان آينده نگر توسعه سينا 1398/07/05 2,773,194 2,759,177 0 0 33,226 0 0 33,226 91,676,417,854
20 بازارگردان آينده نگر توسعه سينا 1398/07/04 2,773,165 2,759,149 0 0 33,226 0 0 33,226 91,675,476,158