صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(Multi - NAV)
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/07/08 2,634,199 2,622,522 0 0 103,080 0 0 103,080 270,329,600,398
2 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/07/07 2,621,015 2,608,969 0 0 103,080 0 0 103,080 268,932,481,508
3 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/07/06 2,676,209 2,664,322 0 0 103,080 0 0 103,080 274,638,290,838
4 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/07/05 2,742,340 2,730,552 0 0 103,080 0 0 103,080 281,465,305,615
5 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/07/04 2,719,526 2,708,066 0 0 103,080 0 0 103,080 279,147,431,399
6 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/07/03 2,718,484 2,707,024 0 0 103,080 0 0 103,080 279,040,025,001
7 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/07/02 2,717,442 2,705,982 0 0 103,080 0 0 103,080 278,932,625,754
8 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/07/01 2,693,849 2,682,069 0 0 103,080 0 0 103,080 276,467,667,190
9 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/06/31 2,726,873 2,714,118 0 0 103,080 0 0 103,080 279,771,234,210
10 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/06/30 2,794,518 2,782,322 0 0 103,080 0 0 103,080 286,801,713,952
11 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/06/29 2,845,139 2,833,907 0 0 103,080 0 0 103,080 292,119,183,030
12 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/06/28 2,825,187 2,814,992 0 0 103,080 0 0 103,080 290,169,365,514
13 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/06/27 2,824,124 2,813,929 0 0 103,080 0 0 103,080 290,059,811,323
14 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/06/26 2,823,062 2,812,866 0 0 103,080 0 0 103,080 289,950,263,148
15 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/06/25 2,790,403 2,781,756 0 0 103,080 0 0 103,080 286,743,390,793
16 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/06/24 2,740,984 2,731,631 0 0 103,080 0 0 103,080 281,576,541,064
17 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/06/23 2,697,289 2,688,020 0 0 103,080 0 0 103,080 277,081,060,619
18 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/06/22 2,695,070 2,685,170 0 0 103,080 0 0 103,080 276,787,349,118
19 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/06/21 2,638,470 2,628,829 0 0 103,080 0 0 103,080 270,979,647,325
20 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1399/06/20 2,637,451 2,627,810 0 0 103,080 0 0 103,080 270,874,665,881