رديف نام تعداد
1 تامین سرمایه سپهر 4000
2 کارگزاری آینده نگر خوارزمی 1000
3 سرمایه گذاری آتی نگرسپهرایرانیان 6500
4 توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی 6500
5 شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 7000


سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق