رديف نام تعداد
1 تامین سرمایه سپهر 4000
2 کارگزاری آینده نگر خوارزمی 1000
3 سرمایه گذاری آتی نگرسپهرایرانیان 13000
4 شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 7000