دسته بندی مجامع
عنوان خبر مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا
منبع -
مقدمه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا در روز شنبه مورخ 1394/06/14 راس ساعت 15 در محل صندوق تشکیل شد.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست