ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 4,260 13.49 11,451 32.55 11,585 33.02 10,790 30.77
اوراق 24,611 77.96 22,016 62.59 21,541 61.39 17,409 49.64
وجه نقد 2,248 7.12 1,126 3.2 989 2.81 1,286 3.66
سایر دارایی ها 463 1.46 736 2.09 1,125 3.2 5,735 16.35
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 4,260 13.49 11,451 32.55 11,585 33.02 10,790 30.77
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد