ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 2,861 9.28 7,104 19.65 9,079 24.99 9,936 27.87
اوراق 24,991 81.13 27,925 77.25 26,456 72.83 25,196 70.69
وجه نقد 2,521 8.18 595 1.64 215 0.59 11 0.03
سایر دارایی ها 419 1.36 521 1.44 571 1.57 497 1.39
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 2,861 9.28 7,104 19.65 9,079 24.99 9,936 27.87
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق