ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 4,721 14.83 11,522 32.44 11,801 32.51 13,484 34.92
اوراق 24,370 76.55 21,074 59.34 21,229 58.48 21,107 54.67
وجه نقد 2,195 6.89 1,267 3.56 1,540 4.24 1,654 4.28
سایر دارایی ها 639 2 2,482 6.98 3,142 8.65 3,777 9.78
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 4,107 12.9 5,281 14.87 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد