صورت های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/11/16 1396/11/16 گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به 30-09-1396 دانلود
1396/11/16 1396/11/16 صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 30-09-1396 (حسابرسی شده) دانلود
1396/10/25 1396/10/25 گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به 30-09-1396 دانلود
1396/10/25 1396/10/25 صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 30-09-1396 (حسابرسی نشده) دانلود
1396/07/29 1396/07/29 صورت های مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 31-06-1396 (حسابرسی نشده) دانلود
1396/07/29 1396/07/29 گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 31-06-1396 دانلود
1396/05/18 1396/05/18 صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31-03-1396 (حسابرسی شده) دانلود
1396/05/18 1396/05/18 گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31-03-1396 دانلود
1396/04/27 1396/04/27 صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31-03-1396 (حسابرسی نشده) دانلود
1396/02/04 1396/02/04 گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 30-12-1395 دانلود
1396/02/04 1396/02/04 صورت های مالی برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 30-12-1395 (حسابرسی نشده) دانلود
1395/11/19 1395/11/19 صورت های مالی برای دوره مالی نه ماه و سیزده روزه منتهی به 30-09-1395 (حسابرسی شده) دانلود
1395/11/19 1395/11/19 گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی نه ماه وسیزده روزه منتهی به 30-09-1395 دانلود
1395/10/27 1395/10/27 صورت های مالی برای دوره مالی نه ماه و سیزده روزه منتهی به 30-09-1395 (حسابرسی نشده) دانلود
1395/07/28 1395/07/28 گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی شش ماهه و سیزده روزه منتهی به 31-06-1395 دانلود
1395/07/28 1395/07/28 صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه و سیزده روزه منتهی به 31-06-1395 (حسابرسی نشده) دانلود
1395/05/18 1395/05/18 گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی سه ماهه و سیزده روزه منتهی به 31-03-1395 دانلود
1395/05/18 1395/05/18 صورت های مالی برای دوره مالی سه ماهه و سیزده روزه منتهی به 31-03-1395 (حسابرسی شده) دانلود
1395/04/29 1395/04/29 صورت های مالی میان دوره ای سه ماهه و سیزده روزه منتهی به 31-03-1395 (حسابرسی نشده) دانلود
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق