مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 مجمع صندوق بازارگردان اختصاصی آینده نگر توسعه سینا رأس ساعت 15 روز چهارشنبه 1397/07/04 دریافت خبر 1397/11/01
2 اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازحاضر در مجمع 1397/07/04 دریافت خبر 1397/11/01
3 مجمع صندوق بازارگردان اختصاصی آینده نگر توسعه سینا رأس ساعت 15 روز یکشنبه 1397/09/18 دریافت خبر 1397/10/08
4 اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازحاضر در مجمع 1397/09/18 دریافت خبر 1397/09/18
5 مجمع صندوق بازارگردان اختصاصی آینده نگر توسعه سینا رأس ساعت 14 روز یکشنبه 1397/02/25 دریافت خبر 1397/04/09
6 اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازحاضر در مجمع صندوق روز یکشنبه 1396/11/29 دریافت خبر 1396/11/30
7 مجمع صندوق بازارگردان اختصاصی آینده نگر توسعه سینا راس ساعت 15 روز یکشنبه 1396/11/29 دریافت خبر 1396/11/17
8 صورت جلسه مجمع در خصوص تغییرات در هزینه های صندوق به همراه نامه سازمان دریافت خبر 1396/04/10
9 صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق به همراه نامه سازمان و لیست حاضرین دریافت خبر 1396/04/10
10 مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا دریافت خبر 1395/11/16